Варненска търговско-индустриална камара Основана 1895г.

 • Варненска търговско-индустриална камара е неправителствена, обществена организация, регистрирана по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, в която на доброволен принцип могат да членуват български и чуждестранни физически и юридически лица, които извършват стопанска дейност или търговско представителство на територията на региона Варна, в съответствие с българското законодателство.

  • Във Варненска търговско-индустриална камара могат да членуват държавни учреждения, браншови съюзи и организация, учебни заведения и лица, които не извършват стопанска дейност, но могат да съдействат за постигане целите и задачите на Камарата.

  • Варненска търговско-индустриална камара е член на Българска търговско-промишлена палата и е една от регионалните търговско-индустриални камари в нейната система. БТПП е национално призната организация на работодателите, съгласно Кодекса на труда, и е член на:

 

 • Международната търговско камара - Париж
 • Еврокамарата Брюксел
 • Асоциацията на Балканските
 • Търговско-индустриални камари
 • Асоциацията на Търговско-индустриалните камари от Черноморския регион
 • Световния търговски център
 • Международния съвет за коопериране
 • Евро Инфо Център
 • ЕАN International
 • CEFTA, SECI, CEI и др.