ISO 45001:2018

СЕРТИФИКАТ НА СИСТЕМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ

 

Брайт Инженеринг ООД Съответства на стандарта за системи за управление на здравословните и безопасни условия на труд:

ISO 45001:2018

 

Настоящият сертификат обхваща следния предмет на дейност

Проектиране, инженеринг, строителство, ремонт, поддръжка и преустройство на индустриални инсталации и съоръжения, в това число енергийни съоръжения, газови и петролни съоръжения, оборудване в електрически и топлофикационни централи, съоръжения с повишена опасност (СПО), включително и автоматизирани системи за измерване (AMS), в това число системи за непрекъснат мониторинг на емисии и системи за определяне на компонентите на отработените газове и други параметри на отработените газове, изпускани в атмосферата от стационарни източници на емисии. Ремонт и поддръжка на въртящи се машини, включително динамично балансиране и диагностика на турбо-генератори, компресори, ел. двигатели и др. ротационно оборудване. Индустриална Автоматизация. Пусково-наладъчни дейности на съоръжения и промишлени обекти. Търговска дейност в промишлената сфера, включително и системи за акустична емисия и безразрушителна диагностика, лабораторно оборудване-търговска дейност и поддръжка.