Проектиране ( основно и детайлно) на SCADA система за контрол

Веолия Енерджи Варна се довери на Брайт Инженеринг за проектиране и изграждане на система за контрол и управление на Топлофикация Варна.

АСУТП , базирана на PLC модули събира сигналите от всички котли, местните управления, разходите на газ и пара. Ключов елемент в този проект е реализацията на системите за горене на котлите. Преди всичко при автоматизиране на процесите при управление на котли трябва да се обърне внимание на контрола на горивните процеси.

Общо класифицирани като Управляващи горелката – BMS / burner management system/ и Управляващи горенето – CCS / combustion control system/ те са свързани със старта, спирането или действия с котела и изпълняват всички изисквания по безопасността на персонала и оборудването.

Интеграцията на това управление с другите местни управления като разходa на природен газ, турбините, когенераторите, мрежовите помпи, както и цялостната визуализация на процесите спомогна да се реализира пълна заводска АСУТП, която автоматизира процесите, обезпечава защитите и блокировките, осигурява нормална и безопасна работа на съоръженията и в краен резултат оптимизира в максимална степен ефективността на работа на цялата централа, води до по-рационално използване на енергията, по-добър контрол и анализ на събраната информация.