Проекти

Инженеринг за каскадно присъединяване към ТГ 8 на нова противоналегателна турбина ТГ 8 А в ТР “София“