Модернизация на системите за автоматично управление (САУ) на газо-компресорните агрегати (ГКА)

Модернизация на системите за автоматично управление (САУ) на газо-компресорните агрегати (ГКА) и общостанционните системи на Компресорна станция (КС) “Вълчи Дол” и Компресорна станция (КС) “Полски Сеновец”

Обхващаща две компресорни станции - КС "Вълчи дол"разполагаща с шест броя ГКА и КС "Полски сеновец" разполагаща с четири броя ГКА. Обект на реконструкцията са системите за управление на газо-компресорните агрегати (ГКА) и общостанционните системи.

 За всеки един ГКА се подменят освен системата за управление и контролно - измервателните прибори (за налягане, температура, ниво);

  • Изграждат се нови колектори за КИП въздух и Импулсен газ.

  • Автоматизират се маслената и лубрикаторна системи на всеки един ГКА като се доставят и инсталират нови електрически регулиращи вентили.

  • Подменят се пилотните вентили и указатели за положение на всички кранове. Изграждат се нови кабелни трасета и се извършва ново окабеляване, инсталират се нови интелигентни мултимери на главните двигатели на ГКА.

  • Подменя се защитната и комутационна апаратура на спомагателните механизми (помпи, охладители, вентилатори). Доставя се и се инсталира нов непрекъсваем източник на захранване, който обезпечава надеждната работа на системите.

    Към момента е извършена реконструкцията на ГКА №1, №2, №3, №4, №5, №6 в КС"Вълчи дол".