Проектиране, инсталация и пуск на SCADA системи

Проектиране, инсталация и пуск на SCADA системи за визуализация и контрол на индустриалните процеси.

 

Управляващите системи се очертават като задължителен елемент в осигуряването на икономична и надеждна работа във всеки един отрасъл на промишлеността.За ефективното управление на производствените процеси в едно предприятие важно място заема изграждането на модерна SCADA система. Развитието и популярността им се дължи от една стана на желанието да се осигури на операторите пълен и качествен контрол над управлението на технологичните процеси, а от друга – стремежа на ръководствата да регулират разходите в своите предприятия.